We are here for love and joy ♡

--

Persondatapolitik

Det er vigtigt for mig, at jeg beskytter og respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du har valgt at bruge mine services i Multiverset. Mit ypperste mål er derfor, at behandle dine persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg ved at bruge mine services.

Jeg har høje etiske standarder og har fastsat strenge interne procedurer, der sikrer, at jeg behandler dine persondata på bedst mulige vis. I min persondatapolitik kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder, du har i forbindelse med brug af Multiverset.

 
Jeg indsamler persondata om dig på følgende måder;

• Når du bruger www.multiversetonline.dk.
• Når du bruger Multiverset's services.
• Når du tilmelder dig Multiverset's Hjertebreve.
• Når du deltager i kampagner og konkurrencer.
• Når du selv oplyser mig dine persondata.

Jeg indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål;

1) Der er visse persondata, jeg er nødt til at kende om dig for at kunne levere min service til dig. Det kunne være dit navn, din alder, din adresse, dit køn, dit telefonnummer og din mail - dvs. nødvendige identifikations-​ og kontaktoplysninger, som giver mig mulighed for at servicere dig bedst. Dette udgør således det lovlige ’behandlingsgrundlag’. Kan jeg ikke behandle disse persondata, kan jeg ikke levere min service til dig. Det kan også være, at jeg har et andet behandlingsgrundlag, f.eks. at det følger af lovgivningen, at jeg skal registrere og gemme visse persondata. Det er for eksempel persondata til brug for min overholdelse af skattelovgivningen og bogføringsloven. Ønsker jeg at bruge dine persondata på en anden måde end det, jeg i første omgang indsamlede, oplyser jeg dig selvfølgelig herom, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør jeg før, jeg går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

2) Der er visse persondata, som jeg gerne vil kende om dig, så jeg løbende kan optimere mine tjenester til dig - tilpasse kommunikation og markedsføring, tilpasse samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring - og i øvrigt optimere din relation til mig, således at jeg kan tilbyde dig dét, du har behov for.

Det er ydermere indsamling af persondata om færden i Multiverset - herunder IP-​adresser og placering af cookies på din computer.

Dette kan være nødvendigt for, at hjemmesiden fungerer korrekt.

Det er derfor, du skal afgive et udtrykkeligt samtykke, før jeg må indsamle og bruge disse persondata.

Mit behandlingsgrundlag i dette henseende er således dit samtykke.

Dit samtykke er frivilligt og hvis du har givet mig det, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte mig via kontaktoplysningerne nederst på denne side.

Ønsker du at bruge dine persondata på en anden måde end det, jeg indsamlede dem til ud fra dit samtykke, beder jeg altid om dit fornyede samtykke, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør jeg før jeg går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

3) Visse persondata opbevarer jeg for at varetage mine interesser i fremtiden, hvis der måtte være behov herfor. Mit behandlingsgrundlag er da ’legitime interesser’, som dette forstås i gældende persondatalovgivning.

Det betyder blandt andet, at jeg ud fra en konkret vurdering opbevarer dine persondata i en periode. Tidsperioden og omfanget af de persondata ved denne behandling fastsættes ud fra de kriterier, du kan se i afsnittet ’jeg sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige’.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige.

Jeg laver en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår jeg ikke længere har brug for dine persondata. Når jeg ikke længere har brug for persondataene i henhold til det formål, som jeg indsamlede dem til, sletter jeg dem.

Nogle persondata skal jeg opbevare i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. bogføringsloven. Det er for eksempel persondata til brug for udstedelse af fakturaer, så jeg kan afregne skat og moms korrekt og kunne dokumentere det over for myndighederne.

Det gør jeg for at kunne varetage mine økonomiske interesser og retsstilling, hvis nogen måtte mene, at jeg har handlet ansvarspådragende. I så fald skal jeg kunne dokumentere, hvilke persondata jeg har fået og hvilken aftale, der var indgået.

Jeg kontrollerer og opdaterer løbende dine persondata.

Jeg kontrollerer løbende, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende.

Det gør jeg ved at sende dig en bekræftelse ved aftalens indgåelse, om de persondata jeg har registreret om dig.

Du kan benytte kontaktoplysningerne i bunden til at meddele mig dine ændringer.

Jeg videregiver dine persondata i visse tilfælde.

Jeg sælger ikke, jeg offentliggør ikke og jeg viderebringer ikke på anden måde dine persondata til andre - medmindre;

• Det er nødvendigt for at jeg kan udføre mine services over for dig, eller
• Det er nødvendigt, for at overholde lovgivningen, eller
• Du har givet mig samtykke til det, eller
• Det er nødvendigt for at beskytte en samarbejdspartner eller en tredjepart (der er strenge regler i lovgivningen for at skulle videregive persondata på dette grundlag).

Jeg samarbejder med udvalgte og betroede partnere om, at levere min service til dig - bl.a. mine samarbejdspartnere, underleverandører/databehandlere.

Til dem viderebringer jeg de nødvendige persondata, således at jeg samlet set kan levere den bedste ydelse til dig.

Når du foretager visse handlinger i Multiverset, indsamler jeg en række persondata om dig, som muligvis kan blive videregivet til mine samarbejdspartnere med henblik på, at jeg kan optimere min markedsføring og annoncering. Modtagerne af disse oplysninger vil bl.a. være sociale medier.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-​registeret.

Lovgivningen giver i visse tilfælde mulighed for, at jeg kan videregive persondata uden dit samtykke. Nogle gange SKAL jeg gøre det. Andre gange KAN jeg gøre det.

I det omfang, lovgivningen tillader det, kan jeg videregive persondata med henblik på enten at beskytte eller håndhæve mine rettigheder. Det samme gælder for rettigheder, som tilhører mine samarbejdspartnere og tredjeparter.

Eksempler, hvor det kan være relevant, er for eksempel i forbindelse med forebyggelse af bedrageri eller andre strafbare forhold.

Du har mange rettigheder;

• Ret til at få forkerte persondata rettet.
• Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi.
• Ret til at få slettet dine persondata.
• Ret til at kræve begrænsning.
• Ret til at gøre indsigelse imod behandling.
• Ret til at tilbagekalde samtykke.
• Ret til at undgå profilering.
• Ret til at klage over vores behandling af dine persondata.

Hvis du vil vide mere eller udnytte dine rettigheder, beder jeg dig kontakte mig via kontaktinfo i bunden af denne side.

Klage.

Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at sikre, at dine persondata behandles betryggende og at dine rettigheder beskyttes optimalt - og jeg gennemgår regelmæssigt mine procedurer og håndteringen af persondata.

Hvis du mod forventning mener, at jeg ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder jeg dig kontakte mig - gerne pr. email med teksten 'klage' i emnefeltet.

Jeg vil da tage hånd om din henvendelse, således eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt.

Hvis du fortsat mener, at jeg ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
T: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

Hvordan opbevarer jeg dine persondata?

Jeg er forpligtet til at beskytte dine persondata. Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi mine egne etiske regler foreskriver, at jeg passer godt på dine persondata.

Jeg benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, jeg opbevarer. Formålet hermed er at sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres offentliggøres eller på anden måde misbruges.

Jeg har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder retningslinjer og procedurer.

Det inkluderer blandt andet, at persondata kun er tilgængelig for den, der har brug for det. Personer, der har brug for at håndtere persondata, har underskrevet en tavshedserklæring.
 
IT-​teknisk har jeg blandt andet implementeret følgende foranstaltninger:

• Installeret antivirus på alle de IT-​systemer, der behandler persondata.
• Installeret adgangskode på computere med jævnligt krav om fornyelse.
• Løbende backup af alle IT-​systemer, der behandler persondata.
• Installeret systemer til behandling af persondataene, som er i overensstemmelse med branchens krav og retningslinjer.
• Begrænsning af adgangen til persondata, så kun de medarbejdere, der har behov for det, har adgang. Og kun i det omfang, det er nødvendigt
• Kontrol af medarbejderes faktiske adgang til persondata gennem logning og tilsyn.
• Undersøgelse af, om de persondata, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det vil vi gøre, hvis det ikke har negativ indvirkning på vores service og forpligtelser over for dig.
• Indgået databehandleraftaler med leverandører, som behandler persondata på mine vegne, så jeg sikrer, at behandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningen og mine egne regler og etiske standarder.

Risiko og ansvarsfraskrivelse.

Den største fare for misbrug af persondata skyldes menneskers egen ageren. Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata (bl.a. aldrig oplyse passwords til andre), ligesom det er op til min virksomhed, at tage højde for menneskelig indblanding.
Selvom jeg har foretaget ovennævnte tiltag for at begrænse risici ved behandlingen af persondata, kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede hændelser.
Jeg fraskriver mig derfor ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til mit brug og behandling af dine persondata i det omfang, jeg kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.
Jeg kan således ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af Multiverset's hjemmeside i det omfang, jeg kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.
Jeg anbefaler, at du også selv iværksætter tiltag til sikring af dine persondata. Det kan du gøre blandt andet ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti efter brug, ved at installere antivirus-​ antimalware-​ og anden software, der kan forbedre sikkerheden på din computer.
Jeg anbefaler, at du løbende opdaterer software, din computer og mobile devices og aldrig oplyser dit password til andre.

Underretning.

Som nævnt har jeg foretaget en lang række tiltag for at sikre behandlingen af dine persondata.
Skulle mine IT-​systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive kompromitteret, vil jeg give dig besked uden unødig forsinkelse, hvis kompromitteringen indebærer en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder.
 
Kontaktoplysninger.

Virksomheden Creator Explorer Multiverses er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen;

Multiverset
Grundtvigsvej 11
DK-7400 Herning
T: 40 82 25 94
camille@camillestigers.dk
www.multiversetonline.dk

Opdatering af persondatapolitikken.

Jeg opdaterer persondatapolitikken, når jeg vurderer, at der er behov for det. Det kan eksempelvis være, når jeg udbyder nye services og produkter.

Når jeg laver ændringer i persondatapolitikken, vil jeg nævne det herunder.

 --